VIP1
             專為需要完全隱私空間的您所規劃設計的VIP房,讓您能夠在此獲得最舒適
             的養生空間,讓您與您的訪客都能像在家裡一樣自在快樂。


Vip-2
Vip-1